Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Přijímačky2017/2018

Jednotná přijímací zkouška 2018 – aktuální informace

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné příjmací zkoušky ve školním roce 2017/2018

Sdělení mšmt

Přijímací testy

Vyzkoušejte si vzorové i ostré testy CERMAT k přijímacím zkouškám

(http://www.cermat.cz/jednotne-testy-2017-1404035435.html)

Volba školy

Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.

Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. Umožňuje škola návštěvu výuky? Využijte ji. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.

Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.

Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo „mlží“? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:

 • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
 • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
 • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
 • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
 • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
 • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají – matematika/informatika/návrhářství/… pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
 • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i „praktické“ předměty typu psaní na počítači všemi deseti?
 • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?

 Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?

Podívejte se na přehled důležitých otázek v obrázkové podobě

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké „jistější“ řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola „zkoušky nanečisto“, doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Zahájení přijímacího řízení – přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol.

Přihlášku Vám naše škola vytiskne po předání lístečku, na kterém je čitelně uveden zmiňovaný kód a název oboru spolu s IZO střední školy. Lístečky se předávají výchovné poradkyni!

 1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

 Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2018

 1. termín: 12. dubna 2018– čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 1. termín: 16. dubna 2018– čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia, 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

 1. termín 10. května 2018
 2. termín 11. května 2018

 

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. – 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. – 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

 

Hodnocení 1. kola

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků jednotné zkoušky,  pokud je součástí přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  a dalších skutečností – např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem, u ostatních oborů do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). Zveřejní také výsledky hodnocení 1. a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. U oborů s talentovou zkouškou vydá rozhodnutí o nepřijetí od 5. do 15. února.

Pokud se přijímací zkoušky v 1. kole nekonaly, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatým/zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna.

 

 1. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

 Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu).

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Důležitá data

 

31. října pro obory s talentovou zkouškou – zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou – poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
pro obory s talentovou zkouškou – nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek
2. – 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
2. – 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
15. – 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
15. února poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky
20. února nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
12. dubna 2018 čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
13. dubna 2018 víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
16. dubna 2018 čtyřleté obory včetně nástavbového studia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
17. dubna 2018 víceletá gymnázia – konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška
3. května nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole
10. května 2018 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín
11. května 2018 náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení – 2. termín

 

Důležitá čísla

 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním