Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Jiří Skalský

Kontakt:  j.skalsky@zs-srbska.cz

Pracovna: Hlavní budova, I. patro, č. dveří 118

Konzultační hodiny:

 • Středa (sudý týden) 8:00 – 14:00
 • Čtvrtek 8:00 – 14:00
 • Pátek 8:00 – 14:00

(V jiné hodiny případně po předchozí domluvě)

Pracoviště psychologa je na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, zřízeno od září 2016. Školní psycholog nabízí své služby žákům ZŠ Srbská, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy.

Co školní psycholog dělá?

 • Provádí psychodiagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školního neúspěchu nebo vyhledat žáky nadané
 • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výukovými nebo výchovnými obtížemi
 • Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům v rámci individuální podpory žáka
 • Spolupracuje s pedagogy a podporuje je při řešení specifických problémů žáků
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě co nejlepší podmínky pro všechny žáky

Žáci se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • jim nejde učení tak, jak by chtěli
 • mají problém se spolužáky a neví, jak jej řešit
 • mají pocit, že se k nim ve škole někdo nechová tak, jak by měl
 • je trápí něco osobního
 • se doma něco děje a oni to nemají komu říct
 • si prostě potřebují o něčem popovídat

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • se něco nedaří ve výchově jejich dítěte
 • mají pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • mají podezření, že se ve škole jejich dítěti děje něco, co by se dít nemělo
 • se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte
 • má dítě jakékoli psychické problémy

Jak spolupráce s psychologem probíhá?

Školní psycholog s žáky pracuje skupinově (práce s celým třídním kolektivem) nebo individuálně. Spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít jednorázový nebo dlouhodobý charakter. Vždy ovšem probíhá na základě souhlasu žáka, zákonných zástupců a podle konkrétní dohody s psychologem.

Na začátku školního roku je všem rodičům předložen k podepsání souhlas s činností psychologa na škole. Tímto souhlasem rodiče umožňují, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit pořádaných psychologem a aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Jestliže rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog je nucen dítě z těchto aktivit vynechat.

Vyskytne-li se potřeba individuální psychologické pomoci, jsou o tom rodiče nejprve informováni a na základě dohody posléze podepisují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s dítětem systematicky individuálně pracovat. Výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. krizové intervence, kdy je nezbytné okamžitě reagovat na akutní problém žáka, se kterým za psychologem přichází.

Obsah veškerých konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou vázány výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována a přístup k ní mají pouze zákonní zástupci žáka (popřípadě pouze žáci).