Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Najważniejsze jest to, że każda opcja płatności różni się w kwestii czasu przetwarzania transakcji, opłat i prowizji, a także innych aspektów. Te zmienne będą różnić się też w zależności od miejsca zamieszkania, tego, czy wpłacasz czy wypłacasz, a także od kasyna. Bezpieczeństwo i prywatność też nie są problemem. Kasyna internetowe – te uczciwe – używają technologii szyfrowania, która chroni Twoje danych tak samo jak w bankach. Dzięki temu hakerzy ich nie ukradną. Niektórzy ludzie obawiają się hazardu w kasynach online na prawdziwe https://bestcasinos.pl/ i po prostu grają w gry kasynowe, aby zabić swój czas w sieci, nawet nie próbując wygrać gotówki. Ale czemu nie skorzystać z bezprecedensowych możliwości, jakie stwarza nam Internet, a jeśli, powiedzmy, jesteś rezydentem Polski, po prostu wybierz strony internetowe najlepszych kasyn online i zacznij uprawiać hazard w odpowiednim znaczeniu tego słowa.

Co nás čeká ve škole


Prázdniny na Jihu
 
 

 
Od 8. 6. 2021 nemusí mít žáci v Moravskoslezském kraji při výuce roušku. Ve společných prostorech (chodby, šatny, toalety, jídelna atd.) roušku, nebo respirátor mít musí.


Organizace výuky
 
Focení tříd 10. 6. 2021 (skupinky se nefotí)
 
Potvrzení pro sporty, kroužky, holiče si tiskne rodič sám z programu Bakaláři, návod mají na stránkách školy (musí mít  přihlašovací údaje, pokud nemají, tř. učitel nafotí a pošle). Potvrzení mu platí pouze 72 hodin (Po,Út,St).
 

Instruktážní video MŠMT – testování žáků od 24. 5. 2021
 


Vrácení zapůjčených tabletů na distanční výuku
 
Vážení rodiče,
tablety, které máte zapůjčeny pro Vaše děti na distanční výuku, můžete vracet v týdnu od 24. 5. 2021. Vracet je můžete v dopoledních hodinách kdykoli. Pokud můžete pouze v odpoledních hodinách, domluvte si termín a čas na telefonním čísle školy. Tablety vracejte prosím nepoškozeny.

Tablety vrací pouze zákonní zástupci žáků.


Školní družina a klub
 
 
 
Vážení rodiče a milí žáci.

Od pondělí 17. 5. 2021 školní družina přechází na běžný provoz, jako na začátku školního roku. To znamená, že děti prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu v čase od 6,00 hodin ráno do začátku vyučování a následně po vyučování do 17,00 hodin. Jedná se taky především o aktivní činnost vašich dětí v zájmových kroužcích, do kterých byly přihlášeny a docházely na začátku školního roku. Den a čas nabízených kroužků se téměř nezměnil, celkový přehled najdete na nástěnce školní družiny. Jsme přesvědčeni, že dětem v této době prospěje kontakt s vrstevníky, pohyb a činnosti pro ně připravené. Navíc jsou pro děti připraveny v ŠD projektové dny, ve kterých mají možnost vyzkoušet techniku zažehlování korálků, pískování, zúčastnit se společenských her a testů formou soutěží s pěknými cenami pro nejlepší. V době, kdy nám počasí alespoň trošku dopřává, využíváme možnost pohybu na čerstvém  vzduchu. Věřím, že se uskuteční alespoň pár výletů z mnoha, které jsme připravily.                                               

 Pro žáky 6. – 9. tříd zahájil svou činnost i Školní klub.  Vaření, PC, Badminton ve stejných časech jako na začátku školního roku. Novinkou je kruhový tréning, který můžete navštěvovat každou středu od 15,30 hodin.

Přihlásit se do školní družiny a školního klubu můžou ještě nezaevidované děti denně u vedoucí vychovatelky v prostorách ŠD.


Výsledky zápisu pro školní rok 2021 – 2022
 
Vážení rodiče výsledek zápisu Vám byl sdělen elektronicky včetně přidělení jednacího čísla Vašemu dítěti.
 
 

 
Čestné prohlášení o negativním testu
 
V aplikaci Bakalář si nyní můžete sami vytisknout čestné prohlášení o negativním testu, například pro potřebu kroužků.
 
 

 
Instruktážní video MŠMT – testování žáků
 

 
Povinnost testování

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Platí i pro žáka s pozitivním výsledkem testování.

Co se stane, když dítě do školy nepošlete?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žáku distanční způsob vzdělávání podle zákona. V tomto případě poskytneme přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů s názvem učiva a domácích úkolů.

Průběh testování

„Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose.“ U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování mladších žáků 1. a 2. tříd nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Jestli byl test použit špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si žák provede znovu.

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu bude znám do 15 minut.

Kdy se žák nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Četnost testování

Dle nařízení vlády

Co když žák nestihne testování

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Postup při pozitivním výsledku testu

Škola kontaktuje zákonné zástupce žáka, aby si pro své dítě přišli. Zákonný zástupce žáka, následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu RT-PCR ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci. Žák nemůže po zjištění pozitivního výsledku testu konzumovat oběd ve školní jídelně.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu třída takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Hlášení pozitivního výsledku testu

Škola vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o tom, že byl pozitivně testován antigenním testem. Zákonný zástupce pozitivně testovaného žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návrat po pozitivním výsledku testu

Žák s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.


Veřejná sbírka

Informace ohledně veřejné sbírky – exploze a požár domu na ul. Provaznická 76 v Ostravě-Hrabůvce. Výtěžek veřejné sbírky, kterou organizuje městský obvod Ostrava-Jih, obyvatelům domu pomůže především s nezbytnou rekonstrukcí a nákupem nového vybavení bytů.

Pokud máte zájem, můžete se zapojit.


          Uvolněné úlohy ČŠI

V záložce distanční výuka jsou vloženy odkazy na uvolněné úlohy České školní inspekce.


Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Meet nebo osobní konzultací ve škole. Hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům školní poradenské pracoviště, které má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce.

Kontakty: výchovná poradkyně b.sucha@zs-srbska.cz, dále speciální pedagog Mgr. Kateřina Kopřivová k.koprivova@zs-srbska.cz, školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify a.alseify@zs-srbska.cz a sociální pedagog Bc. Lenka Kubzová l.kubzova@zs-srbska.cz.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Podstatou individuálních konzultací není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Zaměstnanci školního poradenského pracoviště nevzdělávají žáky ani je nedoučují.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.


Platba a vyúčtování školní družiny 2020/2021

Platba a vyúčtování školní družiny 2020-2021


Informace – školní stravování

„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy


Návody, instruktážní videa, odkazy

V záložce distanční výuka najdete návody, instruktážní videa a odkazy na Google Classroom, Kalendář, Meet.

Projekt E – bezpečí

https://www.e-bezpeci.cz/

Národní projekt prevence rizikového chování v on line prostředí.


„Doučování“


Sběrová akce

Vážení rodiče a žáci.

Vážíme si Vaší pomoci při sběru starého papíru, který pod záštitou školy jsme tradičně sbírali společně již několik let.

V současné době jsou podmínky výkupu papíru mizerné. Dochází k situaci, že škola musí třídit papír před jeho uložením do kontejneru. Ceny, za které sběrny papír vykupují, jsou v současné době velice nízké. Některé druhy papíru sběrny nevykupují, v případě odevzdání určitého druhu papíru sběrna škole odečítá určitou finanční částku.

V současné době Vám sděluji informaci, že nejsme zapojeni do soutěže ve sběru starého papíru, dokud se nezvýší jeho výkupní ceny. Z tohoto důvodu nebudeme ve škole shromažďovat žádný starý papír.

Děkujeme Vám moc za energii a vstřícnost, kterou jste doposud této školní akci věnovali.

V případě opětovného zapojení naší školy do sběru starého papíru Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


NNTB

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT.

Bojíš se promluvit o šikaně? Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci.

Odkaz na webový formulář: https://www.nntb.cz/s/52ec63c


Aplikace Bakalář

V případě problému přihlášením se do aplikace bakalář v mobilu, je nutno aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu a překontrolovat, zda výchozí adresa má podobu

https://bakalari.zs-srbska.cz/bakaweb/next/login.aspx


Nábor do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče žáků, kteří nechodí na naší školu. V současnosti ještě přijímáme žáky do třídy s rozšířenou výukou Tv.

Pro školní rok 2020/21 přijímáme žáky do sportovních tříd

6. ročníku (rozšířená výuka Tv – 5. hod. týdně)

7. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

8. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče