Speciální pedagog

Mgr. Milena Dvořáková

Kontakt

m.dvorakova@zs-srbska.cz

Pracovna

Kabinet 109

Konzultační hodiny

Dle rozvrhu. V jiné hodiny či dny případně po předchozí domluvě.

Činnosti a kompetence

Vše naleznete níže

Speciální pedagog

 • Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.
 • O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 


 

Práce speciálního pedagoga:

 • řídí, metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků ŠPP, tř.učitelů a dalších pedagogů svolává týmové schůzky ŠPP

 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení při zpracování IVP

 • vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 • depistižní činnost (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků, vytýčení hlavních problémů žáka)

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

 • přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce se žáky

 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

 • zajišťuje metodickou pomoc učitelům integrovaných dětí a asistentům pedagoga

 • spolupráce s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (SPC, PPP, SVP, dětští psychologové, …), vedení databáze spolupracovníků
  zajištění optimální odborné pomoci i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují (prevence školní neúspěšnosti, práce se žáky prospěchově neúspěšnými)

 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům

 • vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení, shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť, návrhy a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 • vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.