Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Trnková

Kontakt

k.trnkova@zs-srbska.cz

Konzultační hodiny

Konzultace: lichý týden, středa, 14:00-15:30 (nejbližší termín 20.9.2023) Jindy po vzájemné domluvě.

Činnosti a kompetence

Vše naleznete níže

Volba povolání

 • Zjistit profesní zájem žáků
 • Organizace exkurzí na SŠ, v podnicích, návštěv výstav a soutěží s tématikou volby povolání
 • Seznámit žáky s možností volby povolání
 • Besedy o studijních a učebních předmětech
 • Informovat žáky o dnech otevřených dveří na SŠ a SOU
 • Zajistit včasné a správné vyplnění přihlášek na SŠ a SOU
 • Vyhodnotit přijímací řízení

 


 

Pro rodiče a žáky:

 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání ( IPS )
 • Informační a poradenská střediska pro volbu povolání jsou zřizována na úřadech práce. Žákům, kteří končí povinnou školní docházku, poskytují informace:

– o síti škol a školských zařízení

– o studijních a učebních oborech

– o přijímacím řízení

– o možnostech uplatnění ve zvoleném oboru

– o situaci na trhu práce v regionu a celé ČR

 • Naše škola s IPS spolupracuje a naši žáci toto zařízení navštěvují v doprovodu třídních učitelů na konci osmého nebo začátkem devátého ročníku. Služby IPS jsou bezplatné a je zde možné požádat o individuální konzultaci s pracovníkem střediska.

 


 

Základní údaje o Úřadu práce v Ostravě:

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)

Adresa: Velká, Ostrava 196/10

Tel: 950 143 108, 950 143 109, 950 143 110

Dopravní spojení: tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 12 zastávka Hotelový dům Jindřich

Péče o děti s vývojovými poruchami

 • Spolupráce s PPP Ostrava, učiteli a rodiči
 • Sledovat materiály k dané tématice , navštěvovat semináře akce PPP
 • Individuální pohovory s žáky, rodiči
 • Poskytování konzultací a odborných informací pedagogům a rodičům
 • Spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti
 • Vedení databáze integrovaných žáků, kontrola vyšetření, odborné posudky k integraci
 • Soustřeďování odborných zpráv o klientech PPP, SPC

 


 

Pokyny týkající se odborného vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně:

 • Pedagogicko psychologická poradna v Ostravě poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům a rodičům.
 • O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů.
 • Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra,klinického psychologa), doporučuje se vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.
 • Poskytované služby jsou bezplatné!!!
 • Pokud žák vyšetření absolvoval, musí si závěrečnou zprávu o vyšetření z PPP vyzvednout osobně na PPP (zprávy nezasílají poštou). Potom dle svého uvážení co nejdříve informovat třídního učitele, aby pedagogové mohli s žákem pracovat dle doporučení PPP.

 


 

Poskytnou vám tyto služby:

 • Diagnostika specifických vývojových poruch učení – dysgrafie, dysortografie, dyslexie
 • Vystavení odborných podkladů pro integraci žáků se specifickými poruchami učení nebo pro specializovanou péči
 • Pomoc při volbě další školy či povolání – testy na profesní orientaci
 • Individuální náprava specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Skupinová náprava specifických poruch učení
 • Individuální terapeutické vedení žáků s osobními problémy
 • Poradenské nebo terapeutické vedení rodin problémových žáků
 • Nácvik efektivního učení
 • Poradenská intervence (včetně telefonické) klientům v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto klientům
 • Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • Konzultace k výchovným a výukovým potížím dětí
 • Konzultace k rodinné situaci
 • Přednášková činnost (školní zralost, výchovné problémy)
 • Rodinná terapie
 • Pomoc při navazování kontaktů s jinými odborníky (klinický psycholog, psychiatr, neurolog, logoped, krizové centrum, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, atd.)

 


 

Integrace žáka na základní škole:

 • Na základě odborného posudku může být žák diagnostikován: s problémy učení nebo chování a na doporučení psychologa je zařazen mezi žáky integrované se speciálními vzdělávacími potřebami s individuálním vzdělávacím plánem (vyhláška MŠMT).
 • Toto zařazení je platné po dobu dvou let, poté následuje kontrolní vyšetření, ke kterému je žák povinen se dostavit, pokud se tak nestane, prodloužení diagnózy zaniká, žák může být na základě odborného vyšetření pouze zohledněn .

 


 

Postup při integraci žáka s individuálním vzdělávacím plánem:

 • Podléhá tzv. správnímu řízení, a proto při vyřizování má veškerá průvodní dokumentace jednací číslo
 • Zákonný zástupce si podá k řediteli školy tiskopis žádost o povolení Individuálního Vzdělávacího Plánu (IVP)
 • Ředitel školy rozhodne o povolení a zákonný zástupce je o tomto povolení písemně vyrozuměn, zároveň se může zákonný zástupce v případě jakéhokoliv nesouhlasu v zákonné době odvolat
 • Žákovi je na základě podkladů PPP vypracován IVP. IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím k případným kompenzacím a změnám v individuálním přístupu k žákovi
 • Vypracovaný IVP je předložen k nahlédnutí rodičům, kteří ho společně se žákem podepíší, dále IVP podepisuje ředitel školy, třídní učitel a učitel zodpovědný za výuku daného předmětu
 • Integrovaný žák bez IVP bude vzděláván tak, že při výuce budou brány na zřetel obecně platné zásady pro práci s integrovanými žáky, které jsou obsaženy v pokynech PPP

 


 

Výukové problémy, se kterými se nejčastěji setkáváme u našich žáků:

 • DYSFUNKCE – porucha funkční činnosti (např.d. mozková) – dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci …)
 • DYSGRAFIE – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
 • DYSKALKULIE – specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
 • DYSLÁLIE – patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
 • DYSLEXIE – specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody – porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
 • DYSORTOGRAFIE – specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

Talentovaní žáci

    • Pravidelně provádíme monitoring nadání našich žáků a nabízíme různé aktivity, které jejich nadání mají rozvinout a podpořit. V tomto roce opět vybereme žáky na šachový turnaj. 
    • Dále nabízíme možnost zapojit se do logické olympiády. Zde nutně potřebujeme spolupráci rodičů. Nicméně samotné testování jsme schopni zajistit v rámci školní výuky. 
    • Pro nadšené zoology nabízíme kromě naší úžasné MiniZOO i účast v soutěžích pořádaných ZOO Ostrava. 
    • Jazykáři se mají prostor projevit v anglické olympiádě. 
    • Výtvarníci využívají možnost se projevit v několika výtvarných soutěžích, do kterých se škola každý rok zapojuje dle aktuální nabídky. 
    • O sportovcích a jejich vyžití v rámci školy a sportovních dnů, individualizované výuky tělesné výchovy se musíme také zmínit. 
    • Svůj prostor dostanou také žáci v rámci žákovského parlamentu, kde bude doceněna schopnost komunikovat a spolupracovat, ale také umění diplomacie a vyjednávání.

Kázeňské přestupky

 • Spolupráce s rodiči žáků, třídními učiteli, ředitelem školy a ostatními vyučujícími
 • Sledovat udělená výchovná opatření (důtky, snížená známka z chování) a jejich účinnost
 • Spolupracovat s PPP Ostrava, Policií ČR, odborem sociálně právní ochrany dětí

Pomoc žákům s potížemi osobního rázu

Přijít můžeš s čímkoliv:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

 

Nebo s jakýmkoli jiným problémem. Jsme otevřeni Vašim připomínkám, potřebám a nápadům!!

Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi!!!

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.