COVID-19

Povinnost testování

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Platí i pro žáka s pozitivním výsledkem testování.

Co se stane, když dítě do školy nepošlete?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žáku distanční způsob vzdělávání podle zákona. V tomto případě poskytneme přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů s názvem učiva a domácích úkolů.

Průběh testování

„Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose.“ U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování mladších žáků 1. a 2. tříd nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Jestli byl test použit špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si žák provede znovu.

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu bude znám do 15 minut.

Kdy se žák nemusí testovat?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu
(ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Četnost testování

Dle nařízení vlády

Co když žák nestihne testování?

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Postup při pozitivním výsledku testu

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu třída takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

Hlášení pozitivního výsledku testu

Škola vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o tom, že byl pozitivně testován antigenním testem.

Zákonný zástupce pozitivně testovaného žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návrat po pozitivním výsledku testu

Žák s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.