Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Dotace pro školu – Projekty

 


1.  Rovný přístup ke vzdělávání I  11. 08. 2016

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Na naší škole jsou z projektu financované pozice školní psycholog a speciální pedagog. Pedagogičtí zaměstnanci se v rámci projektu účastní interních workshopů, které vedou odborníci z praxe a externího vzdělávání v akreditovaných kurzech.

Bližší informace

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz ostrava


2. Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III 10. 06. 2020

Naše škola je partner v zapojení do projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“.

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Na naší škole působí v rámci projektu školní speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog.

Realizace projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Forma financování

Projekt je 85% spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 10 % ze státního rozpočtu České republiky a 5 % z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Bližší informace

https://talentova.cz/

https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz ostrava


3. Šablony II 26. 08. 2019

Naše škola je zapojena do výzvy „Šablony II“.

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Cíl projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Identifikace výzvy patří k prioritní ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

V rámci projektu realizujeme dle výzvy tyto šablony

  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub, klub komunikace v cizím jazyce
  • pozice školního kariérového poradce
  • projektové dny ve škole
  • projektové dny mimo školu
  • projektové dny v ŠD/ŠK
  • projektové dny mimo ŠD/ŠK

Realizace projektu

1.9. 2019 – 31. 8. 2021

Forma financování

Projekt je 100 % financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz


4. Podpora digitální výuky na rok 2020 07.10. 2020

Rada města usnesením č.04856/RM1822/13 ze dne 25. 09. 2020 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 80 000 Kč na realizaci podpory digitální výuky na rok 2020, kód 20/0413. Schválený příspěvek je přísně účelový a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.

Příspěvek může být použit na nákup SIM karet, modemů, kamer a výukových programů pro žáky s využitím pro distanční výuku

ostrava


5. Obědy do škol IV 29. 6. 2020

Naše škola se zapojila do dotačního programu v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV “ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV, specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi – Obědy do škol.

Upozorňujeme všechny příjemce bezplatné stravy na nutnost vyzvedávání přihlášených obědů a včasné odhlašování v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Protože nevyzvednutý oběd v době pobytu ve škole a 1. den nepřítomnosti není hrazen z projektu, musí zákonný zástupce cenu potravin škole uhradit.  Od 2. dne nepřítomnosti hradí zákonný zástupce strávníka veškeré náklady, tzn. cenu potravin dle věkové kategorie + ostatní náklady dle platné kalkulace pro daný školní rok.


6. Sportuj ve škole od 1. 12. 2019

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

               Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi.


 

Mobilní učebna pro podporu talentů

Finanční prostředky byly použity v souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2017.

Poskytovatel příspěvku: Statutární město Ostrava

Výše poskytnutého příspěvku: 527 000,-Kč

ostrava

webová prezentace projektu


Školní hřiště – prevence kriminality

Finanční prostředky byly použity na správce hřiště z dotací statutárního města Ostrava.

ostrava


Dotace z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Finanční prostředky byly použity na přepravu žáků na plavání a zpět.

 MSMT_logotyp_text_cz

Rozvojový program MŠMT


Čtenářská učebna

Zlepšujeme čtenářskou gramotnost na ZŠ Srbská

20171003_100409

Akce ve čtenářské učebně:

Spolupráce s knihovnou Ostrava – Výškovice

Čteme dětem z MŠ Srbská

Recitační soutěž ZŠ Srbská

Tato učebna je spolufinancována z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava


Dotace pro školu

Poskytovatel grantu – dárce: BONATRANS GROUP a.s.

 Název grantového programu: BONAGRANTY PRO ZAMĚSTNANCE 2017

 Název našeho projektu: Příroda pod drobnohledem

 Výše poskytnutého daru: 19.500,–Kč vč. DPH

 Délka kontrolovaného období dárcem: 1.8.2017-1.8.2022

 Zakoupený dar: 3 mikroskopy značky Researcher ICD 20x-80x LED ACCU

BONATRANS_LOGO

 foto

Sponzorský dar   3  kusy  Mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x společnost BONATRANS GROUP a.s.

     Děkujeme za hodnotný a velmi praktický dar pro naše žáky. Naše škola dlouhodobě nabízí odbornou praktickou činnost pro malé přírodovědce a mladé chovatele,pěstitele tropických rostlin.

     Stereoskopický mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x  je výborný přístroj pro pozorování drobných přírodnin a mikrosvěta. Z našeho pohledu má nesporné výhody – plynule zvětšení od malého po dostatečně velké, jednoduché ovládání, výbornou optiku s ostrým obrazem.

      Darované tři sady – mikroskopy budeme pravidelně využívat ve výuce přírodovědy a přírodopisu, v předmětu přírodovědná praktika a předmětu člověk a příroda. Možnost napájení světelného zdroje baterií nám umožňuje pozorovat přírodniny přímo při terénním pozorování v Bělském lese, možnost připojení na elektrickou síť využijeme při pozorování mikrosvěta v ekologické učebně. Za nespornou výhodu považujeme schopnost mikroskopů kvalitně zobrazovat objekt nezávisle na venkovním zdroji světla.

       Žáky pozorování drobných přírodnin mikroskopem velmi baví. Toto „vědecké“ pozorování a nákres jednotlivostí pozorovaného objektu do sešitu rozvíjí jejich znalosti o okolním světě, schopnost soustředění a radost z objevování mikrosvěta. V praktické činnosti jsme si ověřili, že se jedná o velmi kvalitní přístroj umožňující dosáhnout při pozorování přírodnin výborných výsledků.

      Děkujeme firmě BONATRANS GROUP a.s. za podporu odborné činnosti ve výuce přírodovědných předmětů.

P1100753  P1100729 P1100708 P1100705 P1100696

 


 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
image004 (1)
               Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
image001
image006

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
image004 (1)
                        Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
image001
image006

Bližší informace

https://talentova.cz/

https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

Výběrové řízení na podporu digitální výuky z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 (ŠaS/DV).

Naše škola získala dotaci ve výši 80 000, – podporu digitální výuky. Pro žáky jsme tlz projektu zakoupili elektronické učebnice.

ostrava