Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Školní klub_backup

Školní klub vede: Magdaléna Kolarzová

Rozvrh kroužků

Náš školní klub nabízí

Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou.
U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé.
Chceme, aby byl prostor školního klubu pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
Školní klub nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.
Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt.
Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.
Vzdělávací oblast: Tělesná výchova

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

 • Míčové hry:

  Manipulace s míčem a jiným herním náčiním odpovídajícím velikosti a hmotnosti
  Herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, spolupráce ve hře, průpravné hry
  Utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

 • Plavání: Hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí
 • Relaxační a otužovací činnosti v zásadách zdravé školy
 • Prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
 • Pravidla vodního póla
 • Rozvoj plavecké vytrvalosti
 • Floorbal:
  Pravidla hry, manipulace s holí,
  nácvik střelby z různých vzdáleností,
  přihrávky v pohybu,
  hra
 • Dance aerobik (přípravka a pokročilí):
  Základy aerobikových kroků, základy tanečních stylů, jednodušší choreografie, pro pokročilé složitější choreografie, tvorba vlastní choreografie, účast na soutěžích, školní vystoupení

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

 • Komunikace – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely a signály
 • Organizace – základní organizace prostoru a činností v běžném prostředí
 • Zásady jednání chování – fair play, ideály, symboly
 • Pravidla zjednodušených osvojovaných činností – hry, závody, soutěže
 • Měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonu, pohybové testy
 • Zdroje informací a pohybových činností

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencížáků tím, že vede žáky k:
pravidelné každodenní pohybové činnosti spojené s využitím nabízených příležitostí
jednat v duchu fair play, dodržovat pravidal her, poznat zjevné přestupky a adekvátně na ně reagovat,
samostatně zorganitovat nenáročné pohybové činnosti,
orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích i v místě bydliště.
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí, pžedvídá možnost úrazu
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Činnosti ovlivňující úroveň pracovní a praktické dovednosti:

Dívčí klub (vaření, šití, navrhování vlastních oděvů, styling, výtvarné činnosti, fotografování atd.)
Pořádání vlastních kulturních akcí, návštěvy výstav
Základy vybavení kuchyně
Výběr, nákup a skladování potravin
Jednoduché úpravy stolů, pravidla správného stolování
Technika v kuchyni
Příprava jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami zdravé výživy
Vlastnosti materiálů
Jednoduché pracovní postupy
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Výzdoba školního klubu
Podpora vlastní kreativity
Týmová práce

Činnosti ovlivňující pracovní a praktické dovednosti tak doplňují vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společenských výsledků práce
osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů v práci i běžném životě
poznání, že technika jako součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
chápání práce jako příležitosti k seberealizaci a k rozvoji podnikatelského myšlení
Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Činnost ovlivňující úroveň v oblasti umění a kultury:
keramické a výtvarné dílny
vytváření z hlíněných plátů
duté tvary
figurální modelování
reliéfy
tvoření na kruhu
práce s glazurou

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
 pochopení umění jako způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
 učení se prostřednictvím vlastní tvorby k vnímání, cítění prožívání a představy, k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření herearchie hodnot
 tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
Školní klub ve své činnosti dále dětem nabízí kroužky
Hobby klub 2 – pravidelnou ucelenou týdenní skladbu vzdělávacích oblastív integrovaném oboru:
Umění a kultura – keramické a výtvarné techniky, dramatika
Člověk a zdraví – sportovní aktivity
Člověk a svět práce – výroba jednoduchých rukodělných výrobků, …
Informační a komunikační technologie –základy práce s PC

Činnost Hobby klubu 2 je přizpůsobena věku a schopnostem a náladě dětí 5. až 9. tříd, kterým je činnost určena.

Nápň v daných vzdělávacích oblastech, cíle a rozvíjení klíčových kompetencí jsou průřezem výše uvedenými pravidelnými činnostmi školního klubu
individuální společenské hry
možnost hudební a video produkce, sledování kulturního dění v TV
spontánní komunikace a hry ve skupině
možnost samostudia a doučování
využití PC
utváření dobrých mezilidských vztahů ve skupině i mimo ni
sebepoznání i sebepojetí
Hobby klub 1 je určen pro děti s hygienickou přestávkou.
 Hobby klub 1 – výuka anglického jazyka pro 1. a 2. třídy (hrou)
individuální společenské hry
písničky a básničky
možnost hudební a video produkce
spontánní komunikace a hry ve skupině
Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
 utváření dobrých mezilidských vztahů ve skupině i mimo ni
 formování studijní dovednosti
 komunikativnosti, kreativitě
Plán akcí uskutečněných formou příležitostně výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématicky rekreační
září -Dny otevřených dveří – florbal, keramika, Buď „IN“ s klubem (výběr oblečení, doplňky, líčení, účes…) – Soutěž : klubácká šatna (návrh, jak vylepšit šatnu školního klubu)
říjen – Výprava na Lysou horu – Soutěž o nejoriginálnější obložený chlebíček – Sportovní den ZŠ Jugoslávská
listopad – Turnaj – stolní tenis – – Halloweenská noc
prosinec – Mikuláš – Vánoční dílny – Vánoční diskotéka
leden – Soutěž o nejrychlejší sjezd na saních, bobech… – Bowling – Bruslení
únor – Turnaj florbal – Soutěž o nejhezčí Valentýnské perníkové srdce
březen – Turnaj ve vybíjené
duben – Velikonoční dílny – Turnaj florbal – Jarní výlet do Beskyd
květen – Turnaj FOTBAL – Školy v přírodě
červen – Diskotéka
Otevřená nabídka spontánních činností
Laser game aréna, krytý bazén Ostrava-Poruba, bruslení, bowling, návštěvy kina…